Onze missie

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting zijn:

  • Het verkrijgen van gelden middels donaties of giften;
  • Het op ander wijzen genereren van gelden.
  • Het ondersteunen van de Stichting Inloophuis ’t Anker in haar doelstelling het kunnen bieden van activiteiten aan mensen die met kanker in aanraking zijn gekomen, zodat deze Stichting steeds kan blijven bestaan en haar doelstelling kan realiseren.

Op eerste aanvraag van het Bestuur van de Stichting Inloophuis ’t Anker zal deze zorgvuldig worden beoordeeld en zo mogelijk zal een financiële bijdrage worden gerealiseerd.   Tot op heden is door de Stichting Inloophuis ’t Anker geen beroep gedaan ter verkrijging van een financiële bijdrage.

De financiële gegevens met daarin een overzicht van de verkregen gelden de gemaakte kosten en het saldo van het eigen vermogen treft u aan onder het kopje “financiële gegevens” elders op deze website.

Het vermogen van de Stichting Vrienden Inloophuis ’t Anker staat op een separate bankrekening bij de Rabobank Rijn en Veenstromen te Woerden. Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgemaakt zodat een actuele stand van zaken inzichtelijk is. Vermelding van vergoedingen aan bestuursleden is niet van toepassing daar bestuursleden geen kostenvergoeding of vacatievergoeding ontvangen.

In de oprichtingsakte Stichting Vrienden van Inloophuis ’t Anker is in artikel 12. Ontbinden en vereffening, lid 5 opgenomen dat een overschot na vereffening zal worden bestemd in overeenstemming met de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.