Bestuur

De Stichting Vrienden Inloophuis ’t Anker is opgericht op 23 december 2008 en heeft haar zetel in de gemeente De Ronde Venen.

De doelstelling van de stichting is: het verlenen van financiële steun aan activiteiten en voorzieningen ten behoeve van Stichting Inloophuis ’t Anker.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30255594.

Op 6 mei 2009 heeft de Stichting van de Belastingdienst Heerlen de bevestiging ontvangen dat zij is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 8205 11 638.

De bankrekening van de Stichting is: NL78 RABO 0130 8278 86.

Het bezoekadres van de Stichting is: Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht.

Het postadres van de Stichting is: Postbus 7, 3640 AA Mijdrecht.

Internet: www//inloophuishetanker.nl

Het bestuur van de Stichting wordt gevoerd door:

– Mevrouw G.G.M. Brozius

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting zijn:

  • Het verkrijgen van gelden middels donaties of giften;
  • Het op ander wijzen genereren van gelden.
  • Het ondersteunen van de Stichting Inloophuis ’t Anker in haar
    doelstelling het kunnen bieden van activiteiten aan mensen die met
    kanker in aanraking zijn gekomen, zodat deze Stichting steeds kan
    blijven bestaan en haar doelstelling kan realiseren.

Op eerste aanvraag van het Bestuur van de Stichting Inloophuis ’t Anker zal deze zorgvuldig worden beoordeeld en zo mogelijk zal een financiële bijdrage worden gerealiseerd.   Tot op heden is door de Stichting Inloophuis ’t Anker geen beroep gedaan ter verkrijging van een financiële bijdrage.

De financiële gegevens met daarin een overzicht van de verkregen gelden de gemaakte kosten en het saldo van het eigen vermogen treft u aan onder het kopje “financiële gegevens” elders op deze website.

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Inloophuis ’t Anker hebben verklaard dat zij voldoen aan de integriteitseisen.

Het vermogen van de Stichting Vrienden Inloophuis ’t Anker staat op een separate bankrekening bij de Rabobank Rijn en Veenstromen te Woerden. Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgemaakt zodat een actuele stand van zaken inzichtelijk is. Vermelding van vergoedingen aan bestuursleden is niet van toepassing daar bestuursleden geen kostenvergoeding of vacatievergoeding ontvangen.

In de oprichtingsakte Stichting Vrienden van Inloophuis ’t Anker is in artikel 12. Ontbinden en vereffening, lid 5 opgenomen dat een overschot na vereffening zal worden bestemd in overeenstemming met de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.